L'Ajuntament té com una de les seves prioritats garantir el dret fonamental a la protecció de les dades personals, tant dels usuaris que es relacionin amb la seva Administració com dels mateixos empleats públics al seu servei.

En aquest sentit, l'Ajuntament manifesta que el tractament de les dades de caràcter personal que pugui resultar necessari per al desenvolupament de les seves competències a través del seu portal web s'ajustarà escrupolosament al que disposa la Llei Orgànica 15/1999 , de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ia la normativa de desenvolupament o connexa que pugui resultar aplicable en l'actualitat o en un futur.

En concret, totes les dades personals que puguin subministrar els interessats a través d'aquest portal no seran destinades a finalitats diferents de les expressades en el moment de la seva aportació, segons el supòsit específic de què es tracti, ni comunicats a tercers excepte en els supòsits legals en què es pugui procedir a aquesta comunicació o es compti amb el consentiment exprés de l'interessat, de la mateixa manera que el tractament s'efectuarà de manera confidencial. dades contingudes als seus fitxers amb finalitats històriques, estadístiques o científiques Els interessats seran informats de la incorporació de les seves dades personals a fitxers, automatitzats o no, de les finalitats, usos i, si escau, de les possibles cessions de les seves dades en el moment es demanen els mateixos.

No obstant, i amb caràcter general, s'informa tots els usuaris que en el cas d'aportar dades personals podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se per escrit al Registre d'Entrada a:

Avda Santa Caterina, 2
03725
965 740 1589
965 740 116